Görüş Bildir

Şeyh Abdülkadir Geylânî k.s. ve Kadiriyye Yolu

Dini zâhir ve bâtın bütünlüğü içinde yaşamanın zarureti ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde açıkça görülür. Sahabe nesli Allah Rasulü s.a.v.’den, sonraki ilk nesiller de sahabi efedilerimizden aldıkları bu bütünlüğü titizlikle korumuşlardır. Bu manada, sahabe sonrası nesil olan Tâbiûn ve onlardan sonraki nesil olan Tebe-i Tâbiûn dönemlerinin din gayreti ve ortaya koyduğu İslâm anlayışı Saadet Asrı’na büyük ölçüde muvafıktır. Bu dönemlerde İslâm’ın zâhirî yahut bâtınî bir veçhesinden zayıflık gösterme eğilimi küçük de olsa baş gösterdiğinde, şer’i şerifin bütün hassasiyetlerini gözeten, İslâm’ın asliyetini ikaz ve ihtar eden zâtlar savrulmaya izin vermemiştir.

Böyle rabbanî âlimler esasen her asırda var olagelmiştir. Bu zâtlar Cenab-ı Hak ile olan derin irtibatları, Sünnet-i Seniyye’ye üstün bağlılıkları ve ümmete olan şefkatleriyle dosdoğru yolu gösteren kılavuzlardır. Bu seçkin özellikleri haiz binlerce zât sayılabilir. Asırlar boyunca ümmetin âlimleri ve sâlihleri Allah’ın dininin muhafazasına hâdim olmuşlardır.

Yazının devamı Semerkand Dergisi Nisan 2019 sayısında.
Semerkand Dergi Logo