Görüş Bildir

Ayın Takvimi

1 Receb 1441 
25 Şubat Salı
Üç Aylar’ın Başlangıcı


3 Receb 1441
27 Şubat Perşembe
Regâib Kandili

Kutlu Mevsim
Takvimlerimiz bu ay Yüce Mevlâ’nın bize sunduğu bereketli zaman dilimlerinden olan Üç Aylar’ın gelişiyle şereflenecek. Üç aylar, hicrî ayların yedincisi olan Receb ile başlayıp Şaban ile devam eden, Ramazan’la son bulan ayların genel ismidir. Bu zamanlar, müminler için ruhen, fikren ve bedenen toparlanma mevsimidir. Allah Rasulü s.a.v. bu kutlu zaman diliminin ilk ayı olan Receb girdiğinde, “Allahım! Receb ve Şaban’ı bize bereketli kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua ederdi. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259)
Receb, Şaban ve Ramazan ayları olgunlaşma yolunda derin bir nefes alınan, manevi inşanın kuvvetlendiği aylardır. Bu aylarda ilahî rahmet ve feyz müminlerin gönüllerini huzura ve sükûna gark eder. Yediden yetmişe bütün müslümanları kuşatan, kucaklayan rahmet yağmuru adeta bütün toplumu arındırır. Muhtaçlar, zayıflar, komşular, evlatlar, büyükler hatırlanır. Ümmet-i Muhammed’in birlik ve kardeşlik şuuru yeniden uyanır. 
Enes b. Mâlik r.a.’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Allah Rasulü s.a.v. bu ayların önemine şöyle dikkat çeker: 
“Receb, Allah Tealâ’nın diğer aylar arasından seçtiği bir aydır. Her kim bu ayın hakkını verir, onu yüceltirse Allah Tealâ’nın emrini yüceltmiş olur. Her kim Allah Tealâ’nın bu emir ve buyruğunu yüceltirse Allah onu Naîm cennetine koyar ve ondan razı olur. 
Her kim Şaban ayının hakkını verir ve onu yüceltirse benim buyruğumu yüceltmiş olur. Benim buyruğumu yücelten kimsenin ise kıyamette şefaatçisi ve yardımcısı olurum. 
Ramazan ayı ise ümmetimin ayıdır. Her kim Ramazan’ın hakkını verir, hürmetsizlik etmez, gündüzlerini oruçla geçirip gecelerini ibadetle ihya eder de haramlardan korunursa, Ramazan ayından çıktığında günahlarından temizlenmiş olur.” (Beyhakî, Şuabü’l-İmân nr. 3813)
Receb Ayı ve Regâib Kandili 
Hicrî takvime göre yılın yedinci ayı olan Receb, “tazim ve saygı” anlamına gelir. İçinde Regâib ve Mirac gibi tecelliler barındıran Receb ayı, “üç aylar” olarak bilinen mübarek bir mevsimin ilk ayı ve Kur’an-ı Kerim’de “haram aylar” olarak geçen dört aydan biridir. 
Kendisinde işlenen günah ve hataları duymadığı, müminlerin sadece ibadet ve sevaplarına şahitlik ettiği için bu aya “sağır ay” denilmiştir. Yine şeytanlar bu ayda taşlandığı, kovulup uzaklaştırıldığı için “recm ayı”, bu ayı oruçlu geçirenlerin günah ve hatalarından temizlenmesinden dolayı “mutahhar” denilmiştir.
Hadis-i şeriflerde bu ayda yapılan ibadetlerin, tutulan oruçların önemi ve fazileti vurgulanmıştır. Küçük yaştan itibaren Efendimiz s.a.v.’in hizmetinde olan Enes b. Mâlik r.a. Peygamberimiz s.a.v.’in bu aya verdiği önemi şöyle aktarır: 
Rasulullah s.a.v.’in şöyle dediğini işittim: 
“Cennette Receb isimli bir nehir vardır. Sütten daha beyaz ve baldan daha tatlıdır. Kim Receb ayında bir gün oruç tutarsa, Allah Tealâ o kimseye bu nehirden tattıracaktır.” (Beyhakî, Fedâilü’l-Evkât nr. 8; Şuabü’l-İman nr. 3800; Ali el-Müttakî, Kenzü’l-Ummâl nr. 24260)
Yine bir hadis-i şerifte Receb ayında tutulan orucun kıymeti hakkında şöyle buyrulur:
“Bir kimsenin Receb ayında bir gün oruç tutması, bir senelik oruç tutması gibidir. Yedi gün oruç tuttuğunda o kimseye cehennemin yedi kapısı kapanır. Sekiz gün oruç tuttuğunda, ona cennetin sekiz kapısı açılır. On beş gün oruç tuttuğunda ise semadan bir seslenici, ‘Geçmişte yaptığın bütün günahların bağışlandı. Kötülüklerin iyiliğe çevrildi. Haydi yeni ameller işlemeye koyul!’ der. 
Kim bu ayda iyilik ve ihsanı artırırsa, Allah da onun için ihsan ve nimetini artırır. Nuh a.s.’ın gemisi Receb ayında sulara açıldı. Bu ayda oruç tuttu ve beraberindekilere de oruç tutmalarını emretti. Nuh a.s.’ın gemisi Muharrem ayının onuna kadar tam altı ay bu halde devam etti.” (Beyhakî, Şuabü’l-İman nr. 3801)
Receb ayında iki mübarek gece bulunur. Bunlardan biri Regâib, diğeri ise Miraç gecesidir. Regâib; ihsanlar, ikramlar demektir. İbadet ve taatin, hayır ve hasenatın Allah Tealâ katında kat kat ihsan ve ikramlarla karşılık bulduğu bu gece, müminler için Cuma ve kandil olması sebebiyle çifte bayramdır. 
Efendimiz s.a.v. Regâib gecesi yapılan duaların geri çevrilmeyeceğini haber verir. Dolayısıyla Üç Aylar’ın bu ilk mübarek gecesinde Yüce Mevlâ’dan af ve mağfiret dilenir, ihsan ve ikram beklenir. Bu gece ümidin, teveccühün ve beklentinin gecesidir. 

Üç Aylar’da Ne Yapmalıyız?
Üç Aylar’ın manevi ikliminden nasiplenmek için dikkat etmemiz gereken hususlar kısaca şunlardır:
• Namazlarımızı cemaatle kılmaya özen göstermeliyiz.
• Kaza namazlarımız varsa bunları kılmalı, yoksa elimizden geldiğince nafile ibadetlere yönelmeliyiz.
• Sünnet olan oruçları tutmaya gayret etmeliyiz.
• Kur’an-ı Kerim’i çokça okumalıyız.
• Kulluğumuzu gözden geçirerek, eksik ve hatalarımızla yüzleşmeliyiz. Alışkanlık haline getirdiğimiz günahlardan yakamızı kurtarmak için bu ayları fırsat bilmeliyiz.
• Günahların affı için fırsat bilip samimiyetle sık sık tevbe ve istiğfar etmeliyiz.
• Akrabalarımızla, komşu ve dostlarımızla yakınlığımızı artırmalıyız.
• Fakir ve muhtaç kimselere yardım elimizi uzatıp, bütçemiz nispetinde kayda değer sadakalar vermeliyiz.
 


Semerkand Dergi Logo